Close

Uttarakhand Sanskrit Vishwavidyalaya, Haridwar

Uttarakhand Sanskrit University NH-58, BHEL More, Bahadrabad Haridwar

Email : registrar[at]usvv[dot]ac[dot]in
Phone : 01334-297022
Website : http://usvv.ac.in/
Pincode: 249402