Close

Hotel Maya Inn

Maya Inn

Phone: 9719155976

Email: dnavneet[at]yahoo[dot]com

Address: Kankhal Road, Near Shankracharya Chowk Haridwar

Pincode: 249401